Hyvä strategia on yrityksen kivijalka - Kara Kuumana - Johtamisen Jyväsiä

Havaintoja työelämästä ja yritysmaailmasta.

23 helmikuuta, 2015

Hyvä strategia on yrityksen kivijalka


Strategiasta ja sen luomisesta on kirjoitettu paljon, silti ristiriitaa tulkinnassa löytyy hämmästyttävässä määrin. Tämä bloggaus on omasta kokemuksestani ja näkemyksestäni kumpuavaa pohdintaa strategian olemassaolon tarkoituksesta.

Strategisen suunnittelun ja siten liiketoiminnan kehittämisen peruselementit ovat yrityksen arvojen, vision,  strategian ja edellisiin pohjautuvan toimintasuunnitelman eli taktiikan määrittely. Yritys määrittelee itsellensä arvot eli periaatteet ohjaamaan työntekijöidensä valintoja. Yrityksen visio taasen kertoo tulevaisuuden tahtotilan (kts. viimeisin bloggaukseni). Strategia sen sijaan kertoo minkälaisella fokuksella ja polulla visioon päästään.

Hyvä visio ei johda haluttuun lopputulokseen, jos visiotyö jätetään muusta johtamisesta irralliseksi harjoitukseksi. Vision määrittelyä seuraa luonnollisesti sotasuunnitelman laatiminen, eli visioon tähtäävän kehityspolun rakentaminen. Strategia on juuri se sotasuunnitelma, joka kertoo ne kehittämisen suuntaviivat, välitavoitteet ja keinot, joilla yritys uskoo pääsevänsä tulevaisuuden tavoitteisiinsa. Strategia määrittelee myös yrityksen organisoitumisen, prosessit ja toimintaperiaatteet sekä organisaatiossa tarvittavat kompetenssit. Hyvässä strategiassa yksinkertaistetaan monimutkainen businessympäristö ja monisyinen kehittämisen polku ymmärrettävään ja tavoitteelliseen muotoon.

Kokematonta strategiatyöryhmää ohjaa liian helposti nykyisen organisaation rajoitteet ja olemassa olevat kyvykkyydet. Vanhassa pitkän historian omaavassa liiketoiminnassa haasteeksi muodostuukin pohtia tulevaisuuden kehitysmatkaa avoimesti, ilman nykyisiä rajoitteita.  Niin visio- kuin strategiatyökin johtavat vääjäämättä muutokseen. Liian usein strategiatyötä kuvaavissa teksteissä keskitytään strategian määrittämisen keinoihin eli strategiaprosessiin. Samanaikaisesti muutosjohtamisesta tai paremminkin muutoksen johtamisesta puhutaan ikäänkuin erillisenä asiana. Mielestäni strategiatyö ja muutoksen johtaminen ovat niinkuin jing ja jang, kiinteästi kytköksissä toisiinsa - ilman toista ei toisellakaan ole elintilaa eikä onnistumisen mahdollisuuksia. Strategiatyön johtamisen keskeiseksi haasteeksi muodostuukin organisaatioon -työntekijöihin, teknologiaan ja nykyiseen liiketoimintaympäristöön - liittyvät haasteet. Tulevaisuuden tahtotilan rakennustyö vaatii aivan uudenlaista näkemystä, osaamista ja kyvykkyyttä. Ja ennenkaikkea rohkeutta nähdä tulevaisuus ilman nykyisiä rajoitteita.

Hyvä strategia on  yrityksen kivijalka. Yhdessä vision ja erinomaisen toteutuksen (eli johtamistyön) kanssa ne määrittelevät yrityksen menestyksen tai menestymättömyyden. Strategia menee toisinaan sekaisin vision kanssa ja toisinaan strategiasta johdetun toimintasuunnitelman kanssa. Ristiriitaisuuksista johtuen keskusteluissa menee sekaisin puurot ja vellit. Näkemyksenpuutteesta johtuen keskustelussa keskitytään usein itse prosessiin. Systematiikkaa tarvitaan, mutta innovatiivinen luova työ tarvitsee paljon tilaa ajatustyölle. Strategianmäärityksessä päämäärä on keinoja tärkeämpää!